XIAOYAN ZHANG (张晓燕)

Xinyuan Chair Professor of Finance

Associate Dean of PBC School of Finance

Director of Xin Real Estate Fintech Center

 

PBC School of Finance

Tsinghua Univeersity

43Chengfu Road Beijing,China,100084

Email

zhangxiaoyan@pbcsf.tsinghua.edu.cn prof.xiaoyan.zhang@gmail.com